11 december 2020
21 maj
19 sep
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-05-21","external-event-range_end":"2021-05-21"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"11:00","external-event-end_time":"","external-event-place":"Hasselblad Center","external-event-description":"Hasselblad Center ligger i G\u00f6teborgs konstmuseum.","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-09-19","external-event-range_end":"2021-09-19"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"17:00","external-event-place":"","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Göteborg fyller 400 år 2021 och som en del av jubileumsfirandet samarbetar Hasselbladstiftelsen och Göteborgs Konsthall i ett unikt utställningsprojekt med varsitt perspektiv på mellankrigstiden.

Mellankrigstiden var en turbulent tid i Sverige och runt om i världen. Perioden började med en pandemi, Spanska sjukan, som skulle visa sig bli en av de värsta som drabbat mänskligheten. I Sverige röstade kvinnor för första gången 1921 och arbetarrörelsen nådde nya framgångar. Under ”det glada 20-talet” präglades västvärlden av en ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamism – samt av politiska strömningar så som internationalism och pacifism. Med tiden så övergick däremot dessa i motreaktioner i form av fascism och nazism. Konflikterna förstärktes av börskraschen 1929 och den ekonomiska nedgång som följde –  för att sedan mynna ut i ett nytt världskrig samt Förintelsen i Europa.

I de tekniska, sociala, politiska och kulturella förändringar som präglade mellankrigstiden hade både fotografi och film centrala roller och betydelser. Framför allt under 1920-talet utvecklades nya visuella tekniker och praktiker inom konst, reklam, industri och vetenskap som i hög grad också korsbefruktade varandra. Internationella utställningar arrangerades i Sverige under 1920- och 30-talet som blev en viktig plattform för att definiera och sprida kunskap om den nya fotografins och filmens uttryck och användningsområden. Här samsades – på ett sätt som inte förekommer idag – konstnärlig fotografi, professionella porträtt, fotografiska tillämpningar inom vetenskaper såsom etnografi, botanik, astronomi, fysik, medicin, samt inom områden som polis, militär, kommunikation, propaganda, mode och reklam.

Med utgångspunkt i mellankrigstidens fotoutställningar presenterar utställningen Det nya ögat på Hasselblad Center ett brett urval av fotografi- och filmpraktiker från åren 1919 och 1939. Förutom att lyfta fram fotografins och filmens mångfald och spridning speglar materialet dessutom den visuella kulturen i Göteborg och Sverige – men också internationellt – under mellankrigstiden. Utställningen växlar mellan lokala, nationella och internationella perspektiv och ger en ny blick på mediernas folkliga, populära och vetenskapliga karaktär. Den visar också hur medierna påverkade omgivningen under en period präglad av att film och fotografi blev allmänt förekommande. Fotografer som Studio Deux Soeurs, Anna Riwkin, H Bäckström, Goodwin, August Sander, Renger-Patsch och Karin Olofsdotter visas i utställningen.

Skillnaderna mellan dagens samhälle och mellankrigstiden är stora, men det finns också beröringspunkter. Även nu förändras samhället drastiskt som ett resultat av ny teknologi och nya kommunikationsmöjligheter. En annan likhet är att det finns en ökning av populistiska, främlingsfientliga och anti-demokratiska rörelser. Inom de senaste åren har flera konstnärer vänt tillbaka blicken mot mellankrigstiden, för att skapa en dialog mellan nu och då. Några av dessa har grävt fram och använt sig av idag relativt okända fotografiska och linsbaserade material som på olika sätt problematiserar etablerade föreställningar och historieskrivningar.

I utställningen Med Nya Ögon visar Göteborgs Konsthall en grupputställning där teman och arkivmaterial från en något bredare period under seklets första hälft med fokus på 1920-talet och 1930-talet bearbetas av samtida konstnärer genom fotografi, film, måleri och installationer. Flera av verken är nyproducerade för utställningen och dessutom har konstnären Conny Karlsson Lundgren mottagit ett konstnärligt forskningsstipendium för att skapa ett nyproducerat verk som  knyter de två utställningarna samman. Övriga konstnärer i Med Nya Ögon är Tomas Lundgren, Emanuel Cederqvist, Katarina Pirak Sikku, Lina Selander, Hanni Kamaly, Kristina Muntzing och Santiago Mostyn. Genom sina verk skapar de möten med mellankrigstiden i nutid. I dessa möten synliggörs ett kulturhistoriskt sammanhang, som handlar om frågor som rör nationell identitet och nationalsocialism, kolonisation, turism, rasbiologi, industriell expansion samt internationella influenser och social förändring.

Detta är första gången som Hasselblad Center och Göteborg Konsthall samarbetar kring en dubbelutställning. Kopplingar mellan de två utställningarna, samt mellan nu och då, framstår genom tematiska likheter. Även mer konkret genom att arkivmaterial som visas på utställningen Det nya ögat, används som utgångspunkt av några av de samtida konstnärerna på utställningen Med nya ögon.

Utställningarna på Hasselblad Center och Göteborg Konsthall kommer knytas samman på olika sätt, bl.a. genom en gemensam utställningskatalog, programpunkter och konstnärssamtal.

Det nya ögat är del av ett flerårigt forskningsprojekt om linsbaserade kulturer under mellankrigstiden, och utställningen presenterar ett brett urval av periodens fotografi och film. Utgångspunkten för projektet  är de internationella fotoutställningar som visades i Sveriges under mellankrigstiden. Här samsades konstnärlig fotografi, porträtt, och fotografiska tillämpningar inom så skilda områden som polisväsendet, reklam och vetenskaper som etnografi och botanik.

Det tvärvetenskapliga projektet är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och Göteborgs Konsthall.

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare